Feneix lo primer libre del vo // lu[m] appellat crestia ordenat e // compost per lo molt reuerent mestre fran- // cesch ximenez:maestre en sancta theologia // frare menor/digne patriarcha alexa[n]dri del // orde d[e]l glorios sanct francesch. En lo qual // dit primer libre se tracta o es tractat que es // religio crestiana:e com e d[e] on pre[n] o ha pres // sonament: e quines son les sues altes excel // lencies e grans dignitats. Lo qual dit pri- // mer libre a suasio co[n]sell e instancia d[e]l molt // reuere[n]d mestre mosen johan ruys de corel- // la mestre en sancta theologia zelant la salut // deles animes es stat tret o empremprat del // dit libre appellat crestia: lo qual es en la li- // breria del monestir de frares menors dela // insigne ciutat de valencia per lo humil em- // premptador Lambert palmart Alemany. // E fonch e es stat complit o acabat en la di- // ta ciutat d[e] valencia lo.xxviiii.dia de Giner // .Any.M.cccc.lxxxiii.

Este colofón contiene toda la información que  con el tiempo recogerá  la portada: título de la obra y autor, pie de imprenta completo y además una breve descripción del contenido.